جواب و معنی صفحه ۲۱ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۱ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۲۱ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۱ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۲۱ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۲۱ درس اول کتاب کار زبان دهم

A. Unscramble the letters and make nouns. Then put nouns in the appropriate group
حروف زیر را برای ساخت کلمات مرتب نمایید و سپس کلمات را در گروه مناسب قرار دهید.

 

جواب تمرین صفحه ۲۰ درس اول کتاب کار زبان دهم

People: friend, visitor
Place: museum, jungle 
Idea: live, pain
Thing: tree, water