جواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۲۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۲۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

B. Read the text in Part I.
متن بخش 1 را بخوانید.

1. Find all singular nouns. Change them into plural.
همه اسامی مفرد را بیابید. آنها را به جمع تبدیل کنید.
2. Find all plural nouns. Change them into singular.
همه اسامی جمع را بیابید. آنها را به مفرد تبدیل کنید

Plural – جمع مفرد Singular 
animals way
friends family
birds home
fish museum
plants park
places thing
homes village
babies
trees
forests
hunters
people
police

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.