جواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۲۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهمجواب و معنی صفحه ۲۲ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۲۲ درس اول کتاب کار زبان دهم

B. Read the text in Part I.
متن بخش 1 را بخوانید.

1. Find all singular nouns. Change them into plural.
همه اسامی مفرد را بیابید. آنها را به جمع تبدیل کنید.
2. Find all plural nouns. Change them into singular.
همه اسامی جمع را بیابید. آنها را به مفرد تبدیل کنید

Plural – جمعمفرد Singular 
animalsway
friendsfamily
birdshome
fishmuseum
plantspark
placesthing
homesvillage
babies
trees
forests
hunters
people
police