جواب و معنی صفحه ۹ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۹ کتاب کار زبان دهم

جواب تمرین صفحه ۹ درس اول کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۹ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۹ کتاب کار زبان دهم :

جواب تمرین صفحه ۹ درس اول کتاب کار زبان دهم

A. : صحیح یا غلط

Learning about endangered animals is not important ❌False 

دانستن { مطالب} درمورد حیوانات در حال انقراض مهم نیست. ( اشتباه)

You can do voluntary work in wildlife parks ✅True

شما می توانید در پارک های حیات وحش به طور داوطلبانه کار کنید. (صحیح)

Keeping the nature clean destroys animals ❌False 

تمیز نگه داشتن طبیعت ، حیوانات را نابود می کند. (اشتباه)

B.Answer the following questions
به سوالات زیر پاسخ دهید.

Is it good to give information to our family about wildlife
آیا کار خوبی است به خانواده مان درباره حیات وحش اطلاعات بدهیم؟
Yeah , it is good
بله. خوب است.

? Why is protecting the trees helpful for endangered animal
چرا محافظت از درختان برای حیوانات در معرض اقراض خوب است؟
Because the jungle trees are natural home of some animals
چون درختان جنگل خانه طبیعی بعضی از حیوانات است.

? Do you know another simple way to protect wildlife
آیا راه ساده دیگری برای حفاظت از حیات وحش بلد هستید؟
Yes, another simple way is planting trees.
بله، یک راه ساده دیگر کاشت درخت است.

 

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.