جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون دهم انسانی ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

جواب درس ۲ علوم فنون دهم

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون دهم انسانی ؛ صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

جواب درس ۲ علوم فنون دهم

گام به گام علوم و فنون دهم / در بخش زیر جواب فعالیت های درس دوم علوم و فنون ادبی دهم را قرار داده ایم. گام به گام درس۲ علوم فنون ادبی دهم مربوط به صفحات۲۳ و ۲۴ و ۲۵ این کتاب میباشد.

درس دوم :: سازه ها و عوامل تاثیر گذار در شعر فارسی

خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ درس دوم علوم و فنون ادبی دهم

۱ -نمونه های زیر را بخوانید به آن ها را از دید آهنگ و موسیقی با هم مقایسه کنید و تفاوت آن ها را بیان کنیدخود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: موسیقی و آهنگ این شعر ملایم و با کشش و امتداد آوایی همراه است البته وزن عروضی آن طرب انگیز است و با محتوای شعر همسویی ندارد.

خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهم

پاسخ: با خواندن بیت ها متوجه می شویم که در میانه ی هر مصرع درنگی منظم وجود دارد و گام های آوایی این شعر کوتاه و پی در پی هستند و همین نظم و آهنگ توازن پاره های کلامی را نمایان می سازد.خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: لحن حماسی و وزن و آهنگ کوبنده و با فشار آوایی همراه است.

خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: در این شعر هر مصرع به دو پاره ی آوایی متوازن بخش شده . ابتدای پاره ها را با کشش و پایان آن ها را با کوبش همراه کرده است همین ویژگی بار موسیقایی شعر را بیشتر کرده است.

 

۲ -نمونه های زیر را بخوانید و درباره ی تفاوت عواطف و حس و حال حاکم بر فضای شعر، گفت و گو کنید.خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: وزن این شعر سعدی شاد و طرب انگیز است ، خشنودی ، شور و هیجان در انسان ایجاد می کند گویی شادی و خوشی را می خواهد برای شنونده بازگو کند.خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: فدایی مازندرانی بار معنایی واژه هایش بسیار سنگین است وغم واندوه را به انسان انتقال می دهد وزن انتخاب شده با درون مایه و محتوای شعر متناسب است.خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: مولوی در این شعر وزن و آهنگ تند وشادی آوری استفاده کرده و حالت شور و شوق عاشقانه به خواننده منتقل کرده است. هجا ها کوتاه و ضربی است .وزن و عاطفه در این شعر باهم همسو هستند و تناسب دارند و این تناسب موجب افزایش اثرگذاری این سروده شده است.خود ارزیابی صفحه ۲۳ و ۲۴ درس دوم علوم و فنون ادبی دهمپاسخ: حالت رسمی ، خشک و مستقیم دارد و پند گویی و اندرز دادن بر فضای شعر چیره

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.