جواب صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب ۱-۵ صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و تمرین صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۱-۵ صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۵ صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل رو به رو نمودار مکان – زمان متحرکی را نشان می‌دهد که در امتداد محور x در حرکت است.
الف) از لحظه صفر تا لحظه t۱ سرعت متحرک رو به افزایش است یا کاهش؟
جواب: شیب نمودار سرعت – زمان برابر سرعت لحظه‌ای بوده و مطابق شکل این شیب در حال کاهش است. پس سرعت متحرک در حال کاهش است.
ب) اگر در لحظه t۱ خط مماس بر منحنی موازی محور زمان باشد، سرعت متحرک در این لحظه چقدر است؟ 
جواب: صفر است.

جواب تمرین ۱-۳ صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۳ صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو نمودار مکان – زمان متحرکی را نشان می‌دهد. خط مماس بر منحنی در لحظه t=۴/۰s، رسم شده است. سرعت متحرک را در این لحظه پیدا کنید. جواب: 
جواب تمرین ۱-۳ صفحه ۱۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.