جواب تمرین صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو باریکه نوری متشکل از دو پرتوی قرمز و آبی را نشان می‌دهد که از هوا و با زاویه تابش ۴۵ بر سطح تیغه تختی از کوارتز می‌تابد. زاویه‌های شکست برای این دو پرتو را محاسبه کنید. ضریب شکست نورهای قرمز و آبی در کوارتز به ترتیب برابرند با nRed=۱/۴۵۹ و nBlue=۱/۴۶۷.
قانون اسنل را به طور مجزا برای دو پرتوی قرمز و آبی مینویسیم. برای پرتوی قرمز داریم جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای پرتوی آبی داریم جواب تمرین ۴-۴ صفحه ۱۰۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.