جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۵ صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۵ صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۴-۵ صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۵ صفحه ۱۰۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

مشاهدۀ نقش تداخلی به کمک نور لیزر: اگر از نور لیزر استفاده کنیم، دیگر نیازی به استفاده از یک تک شکاف در آزمایش یانگ نیست. با استفاده از یک لیزر مدادی، صفحه دو شکاف آزمایش یانگ را مطابق شکل روشن کنید (شاید لازم باشد از یک عدسی واگرا در برابر نور لیزر استفاده کنید تا هر دو شکاف روشن شود) و نقش تداخلی ایجاد شده را روی پرده مشاهده کنید. برای تهیه صفحه دو شکاف می‌توانید یک وجه تیغه‌ای شیشه‌ای (مانند لام میکروسکوپ) را با قرار دادن تیغه روی شعله شمع به خوبی دود اندود کنید، سپس با تیغ تیزی دو خط نزدیک به هم (با فاصله چند دهم میلی متر از یکدیگر) روی تیغه شیشه‌ای بکشید.
جواب: در اینجا نیز طرح تداخلی بر روی پرده تشکیل می‌شود و نوارهای روشن و تاریک که ناشی از تداخل‌های سازنده و ویرانگرند، دیده خواهند شد. پهنای هر نوار روشن یاتاریک با طول موج نور به کار رفته متناسب است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.