جواب پرسش صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۶ صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۶ صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۴-۶ صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۶ صفحه ۱۰۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

چرا وقتی آب را به درون ظرفی با دیواره‌های قائم مثل لیوان یا پارچ می‌ریزید، بسامد صدایی که می‌شنوید افزایش می‌یابد، یعنی صدای زیرتر و زیرتری را می‌شنوید؟ (راهنمایی :صدای حاصل از پرشدن ظرف گستره وسیعی از بسامدها را دارد که در هر لحظه، یکی از آنها با پایین‌ترین بسامد تشدیدی هوای درون ظرف بسامد مد اول منطبق است.) 
جواب:
با ریختن آب، فضای هوای داخل ظرف کمتر میشود. هرچه فضای هوای داخل کمتر شود، طول موج های تشدیدی کوتاهتر میگردند و بنابراین بسامد های تشدید بیشتر میشوند. به عبارتی، بسامد های تشدیدی با طول ستون هوا رابطه معکوس دارند. صدای حاصل از پر شدن ظرف، گستره وسیعی از بسامدها را دارد که در هر لحظه با یکی از بسامد های تشدید هوای درون ظرف منطبق میشود و بنابراین مدام صدای زیرتر و زیرتری را میشنویم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.