جواب پرسش صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

یک بلندگو را در برابر دهانه یک تشدیدگر هلمهولتز با بسامدهای تشدیدی معیّن قرار دهید و جلوی زائده خروجی آن یک شمع روشن یا یک فرفره کوچک و کم اصطکاک بگذارید. بسامد صوت ایجاد شده توسط بلندگو را در نزدیکی بسامد تشدید تشدیدگر آن قدر کم و زیاد کنید تا شعله شمع، منحرف شود و یا فرفره شروع به چرخیدن کند. در صورتی که منبع صوتی با بسامد قابل تنظیم ندارید می‌توانید از چند دیاپازون با بسامدهای معلوم و متفاوت، که بسامد یکی از آنها با یکی از بسامدهای تشدیدی تشدیدگر برابر باشد، استفاده کنید. دلیل آنچه را که مشاهده می‌کنید در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
جواب: هنگامی که بسامد دیاپازون با یکی از بسامدهای تشدیدی بطری برابر باشد، تشدیدگر هلمهولتز پاسخ قوی‌تری به این صوت می‌دهد و در نتیجه در این حالت هوای درون بطری با شدت بیشتری شروه به نوسان می‌کند. در این حالت بیشترین انرژی نوسان دیاپازون به هوای بطری منتقل شده و این می‌تواند موجب به چرخش در آمدن فرفره‌ای شود که در برابر زائده خروجی تشدیدگر قرار دارد و یا اگر شمعی قرار دهیم شعله شمع را منحرف و خمیده کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.