جواب پرسش صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۵-۱ صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۵-۱ صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۵-۱ صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۵-۱ صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

تابشی با بسامد معیّن باعث می‌شود تا فوتوالکترون‌هایی سطح فلز ۱ را ترک کنند، ولی از سطح فلز ۲ خارج نشوند. انرژی فوتون‌های فرودی را با تابع کار فلزها مقایسه کنید.
برای فلز ۱ داریم: جواب پرسش ۵-۱ صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضیبرای فلز ۲ داریم:
بر خالف فلز ۱ ، انرژی فوتون ها فرودی نمیتواند بر تابع کار فلز غلبه کرده و الکترون های فلز را از سطح آن جدا کند از این رو داریم: جواب پرسش ۵-۱ صفحه ۱۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.