جواب صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و تمرین صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۱-۶ صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو نمودار سرعت – زمان دوچرخه سواری را نشان می‌دهد که در امتداد محور x در حرکت است. جهت شتاب دوچرخه سوار را در هر یک از لحظه‌های t۱، t۲، … و t۶ تعیین کنید.
جواب پرسش ۱-۶ صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب: شیب d۳ در لحظه t در نمودار t-V منفی است در نتیجه شتاب منفی است.  شیب d۵ در لحظه t۵ در نمودار t-V مثبت است در نتیجه شتاب مثبت است.  شیب $$ d_۶ ,d_۴ , d_۲ , d_۱ $$ در لحظه های $$ t_۶ ,t_۴ , t_۲ , t_۱ $$ t در نمودار t-V ، موازی محور زمان است در نتیجه شتاب صفر است.

جواب تمرین ۱-۴ صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

نمودار سرعت – زمان خودرویی که در راستای محور x حرکت می‌کند در بازه زمانی ۰/۰s تا ۲۰/۰s مطابق شکل روبه رو است.جواب تمرین ۱-۴ صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی
الف) شتاب متوسط خودرو در این بازه زمانی چقدر است؟
جواب: جهت شتاب مثبت است.

جواب تمرین ۱-۴ صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) شتاب خودرو را در لحظه t=۸/۰s به دست آورید.
جواب تمرین ۱-۴ صفحه ۱۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.