جواب تمرین صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۱ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۱ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۵-۱ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۱ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

طول موج آستانه برای اثر فوتوالکتریک در یک فلز معیّن برابر ۲۵۴nm است.
الف) تابع کار این فلز برحسب الکترون ولت چقدر است؟ پدیدۀ فوتوالکتریک برای بسامدآستانه و بسامدهای بزرگتر از آن رخ میدهد. بسامد آستانه متناظر با طول موج آستانه و طول موجهای کوچکتر از آن است )بسامد و طول موج رابطۀ عکس دارند(، از طرف دیگر میدانیم برای بسامدهای کوچکتر از بسامد آستانه، پدیدۀ فوتوالکتریک رخ نمیدهد پس، برای طول موجهای بیشتر از طول موج آستانه این پدیده مشاهده نخواهد شد.

ب) توضیح دهید که آیا اثر فوتوالکتریک به ازای طول موج‌های کوچک‌تر، مساوی یا بزرگ‌تر از ۲۵۴nm مشاهده خواهد شد.

پدیده فوتوالکتریک برای بسامد آستانه و بسامد های بزرگتر از آن رخ میدهد. بسامد آستانه متناظر با طول موج آستانه و طول موج های کوچکتر از آن است (بسامد و طول موج رابطه عکس دارند)، از طرف دیگر میدانیم برای بسامدهای کوچکتر از بسامد آستانه، پدیده فوتوالکتریک رخ نمیدهد پس، برای طول موجهای بیشتر از طول موج آستانه این پدیده مشاهده نخواهد شد.

جواب تمرین ۵-۲ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۲ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

در پدیده فوتوالکتریک برای فلز روی،
الف) بلندترین طول موجی را پیدا کنید که سبب گسیل فوتوالکترون‌ها می‌شود.
بلندترین طول موج برابر با طول موج آستانه است. با توجه به اینکه تابع کار فلز روی برابر ۴/۳۱eV میباشد، خواهیم داشت جواب تمرین ۵-۲ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی ب) وقتی نوری با طول موج ۲۲۰nm با سطح این فلز برهم کنش کند، بیشینه. تندی فوتوالکترون‌ها چقدر است؟جواب تمرین ۵-۲ صفحه ۱۲۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.