جواب تمرین صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۳ صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۳ صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۳ صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۳ صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

طول موج‌های اولین و دومین خط‌های طیفی اتم هیدروژن در رشته پاشن (n′=۳) را به دست آورید و تعیین کنید که این خط‌ها در کدام گستره طول موج‌های الکترومغناطیسی واقع‌اند.جواب تمرین ۵-۳ صفحه ۱۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.