جواب تمرین صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل مقابل تعدادی از ترازهای انرژی اتم هیدروژن را نشان می‌دهد.

 

الف) کمترین طول موج فوتونی را پیدا کنید که با گذار بین این ترازها به دست می‌آید.
کمترین طول موج مربوط به بیشترین تغییر انرژی است، بنابراین:جواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) اگر الکترون از تراز انرژی ۱/۵۱eV- به تراز پایه جهش کند طول موج فوتون گسیلی را پیدا کنیدجواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) کدام گذار بین دو تراز می‌تواند به گسیل فوتونی با طول موج ۶۶۰nm منجر شود؟ توجه کنید که این طول موج‌ها در گستره مرئی است.
گذار از تراز ۳ به ۲ جواب تمرین ۵-۴ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.