جواب تمرین صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

نمودار سرعت – زمان خودرویی که در راستای محور xحرکت می‌کند در بازه زمانی صفر ۱۴/۰s مطابق شکل روبه رو است. جواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی
الف) شتاب متوسط خودرو در این بازه زمانی چقدر است؟
جواب: جواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) شتاب خودرو را در هر یک از لحظه‌های t=۲/۰s، t=۸/۰s و t=۱۱/۰s به دست آورید.
جواب: شیب d۱ در لحظه های t=۲s در نمودار t-V، موازی محور زمان است در نتیجه شتاب صفر است. شیب d۲ در بازه زمانی ۶s تا ۱۰s در نمودار t-V، ثابت است در نتیجه شتاب ثابت استجواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

شیب d۳ در بازه زمانی ۱۰s تا ۱۴s در نمودار t-V ، ثابت است در نتیجه شتاب ثابت می‌باشدجواب تمرین ۱-۵ صفحه ۱۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.