جواب پرسش صفحه ۱۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۵-۲ صفحه ۱۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۵-۲ صفحه ۱۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۵-۲ صفحه ۱۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۵-۲ صفحه ۱۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

آیا معادله ۵-۹ برای فرایند جذب فوتون نیز برقرار است؟
بله، چون اختلاف انرژی بین دو تراز معین ثابت است. بنابراین اگر الکترون از تراز بالاتر U به تراز پایین‌تر L برود فوتون گسیل می‌کند و اگر الکترون از تراز پایین L به تراز بالای U گذار انجام دهد،‌ باید فوتونی با همان بسامد گسیلی را جذب کند، بنابراین رابطه زیر هم برای گسیل و هم برای جذب صدق می‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.