جواب تمرین صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۱ صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرین صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۱ صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۶-۱ صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۱ صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

با توجه به آنچه تاکنون دیدید و همچنین با استفاده از جدول تناوبی عناصر، که در پیوست کتاب آمده است، نماد هسته را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید.
الف) ایزوتوپ فلوئور (F) با عدد نوترونی ۱۰ جواب تمرین ۶-۱ صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی
ب) ایزوتوپ قلع (Sn) با عدد نوترونی ۶۶ جواب تمرین ۶-۱ صفحه ۱۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.