جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۶ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۱-۶ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل مقابل نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B را نشان می‌دهد که در راستای محور x حرکت می‌کنند.
سرعت هر متحرک را پیدا کنید و معادله مکان – زمان آنها را بنویسید.جواب تمرین ۱-۶ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضیجواب به روش اول: 

جواب تمرین ۱-۶ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب به روش دوم: 

جواب تمرین ۱-۷ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۶ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل الف، مکان دو کفش دوزک A و B را که در راستای محور x حرکت می‌کنند در لحظه t=۰ نشان می‌دهد. نمودار مکان – زمان این کفش دوزک‌ها در شکل ب رسم شده است.
الف) از روی نمودار به طور تقریبی تعیین کنید کفش دوزک‌ها در چه لحظه و در چه مکانی به یکدیگر می‌رسند.
ب) با استفاده از معادله مکان – زمان، زمان و مکان هم رسی کفش دوزک‌ها را پیدا کنید.جواب تمرین ۱-۷ صفحه ۱۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.