جواب پرسش صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۶-۱ صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۶-۱ صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۶-۱ صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۶-۱ صفحه ۱۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

هر نقطه آبی رنگ در نمودار شکل ۶-۳ نشان دهنده یک هسته پایدار است. با توجه به این نمودار به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
الف) نسبت تعداد نوترون به تعداد پروتون (N/Z) برای هسته‌های پایدار مختلف ثابت است یا متفاوت؟ توضیح دهید.
جواب: متفاوت است.
با افزایش عدد اتمی، هسته های پایدار از خط N=Z فاصله میگیرند و به طرف پایین خط پراکنده می شوند. یعنی تعداد نوترون های آنها نسبت به پروتون های آنها زیاد میشود.

ب) ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر را چگونه می‌توان با استفاده از این نمودار تشخیص داد؟
جواب: ایزوتوپ یک عنصر عدد اتمی یکسان و عدد نوترونی متفاوتی دارد.
اگر خطی عمود بر محور Z رسم کنیم. این خط چند نقطه آبی رنگ را قطع کند. این نقطه ها نمایانگر
هسته هایی با عدد اتمی یکسان و عدد نوترونی متفاوت است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.