جواب پرسش صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۶-۲ صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۶-۲ صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۶-۲ صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۶-۲ صفحه ۱۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو طرح آزمایش ساده‌ای را نشان می‌‌دهد که به کمک آن می‌توان سه نوع پرتوزایی طبیعی را مشاهده کرد و به تفاوت بار و جرم پرتوها از یکدیگر پی برد. قطعه‌ای از ماده پرتوزا را در ته حفره باریکی در یک استوانه سربی قرار می‌دهند. استوانه را درون اتاقکی می‌گذارند و هوای درون آن را تخلیه می‌کنند. سپس یک صفحه عکاسی مقابل حفره قرار می‌دهند و میدان مغناطیسی یکنواختی درون اتاقک برقرار می‌کنند. خطوط قرمز رنگ، مسیر حرکت پرتوها را نشان می‌‌دهد. نوع بار پرتوها را با هم مقایسه کنید.
پرتوی بالایی: از قانون دست راست پیروی میکند. پس بتا منفی (β) است.
پرتوی وسط: در میدان مغناطیسی منحرف نشده است و بار الکتریکی ندارد.
پرتوی پایین: از قانون دست راست پیروی نکرده و برعکس است. پس بتا مثبت (+β) است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.