جواب تمرین صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۲ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرین صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۲ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۶-۲ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۲ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

لوتتیم $$ {۱۷۶ \atop ۷۱ }Lu $$ عنصر پرتوزایی است که با گسیل بتای منفی، واپاشی می‌کند. معادله این واکنش را بنویسید و با استفاده از جدول تناوبی عنصرها که در پیوست آمده است، عنصر جدیدی را که تولید می‌شود تعیین کنید.

جواب تمرین ۶-۲ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.