جواب صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و فعالیت صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

 جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

معادله سرعت – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند در SI به صورت v=−۱/۸t+۲/۲ است.
الف) سرعت متحرک در لحظه t=۴/۰s چقدر است؟ جواب: جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی
ب) سرعت متوسط متحرک و جابه جایی آن در بازه زمانی صفر تا t=۴/۰s چقدر است؟جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی
پ) نمودار سرعت – زمان این متحرک را رسم کنید.
جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۲ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

در تمامی حالت‌های شکل زیر، خودروها در امتداد محور x و با شتاب ثابت در حرکت‌اند. حرکت هر یک از خودروها، توسط کدام یک از نمودارهای v−t توصیف می‌شود؟ همچنین توضیح دهید تندی کدام خودرو در حال افزایش (حرکت تندشونده) و تندی کدام خودرو در حال کاهش (حرکت کُند شونده) است. 
جواب فعالیت ۱-۲ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۲ صفحه ۱۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.