جواب تمرین صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۹ صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۹ صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۱-۹ صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۹ صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

خودرویی با سرعت ۱۸/۰km/h در امتداد مسیری مستقیم از چهار راهی می‌گذرد تندی آن با شتاب ۱/۰m/s۲ افزایش می‌یابد. سرعت خودرو پس از ۳۰۰m جابه جایی چقدر است؟

جواب تمرین ۱-۹ صفحه ۱۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.