جواب پرسش صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

۱- شکل الف شخصی را در حال پیاده روی در راستای خط راست و بدون تغییر جهت، از مکان ۱ به مکان ۲ نشان می‌دهد. مسیر حرکت و بردار جابه جایی شخص را روی شکل مشخص و اندازه بردار جابه جایی را با مسافت مقایسه کنید.
جواب: از آنجایی که جهت حرکت عوض نشده است. بنابراین اندازه بردار جابه‌جایی و طول مسیر (مسافت) برابرند.
d|=L|

۲- شخص پس از رسیدن به مکان ۲، برمی‌گردد و روی همان مسیر به مکان ۳ می‌رود (شکل ب). مسیر حرکت و بردار جابه جایی شخص را روی شکل مشخص و اندازه بردار جابه جایی را با مسافت پیموده شده مقایسه کنید.
جواب: مسافت و جابجایی به علت تغییر مسیر برابر نیست و اندازه مسافت بیشتر از جابجایی است:
d|<L|

۳- شکل پ مسیر حرکت ماه به دور زمین را نشان می‌دهد. وقتی ماه در جهت نشان داده شده در شکل، از مکان ۱ به مکان ۲ می‌رود مسیر حرکت و بردار جابه جایی آن را روی شکل مشخص و اندازه بردار جابه جایی آن را با مسافت پیموده شده مقایسه کنید.

جواب پرسش ۱-۱ صفحه ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب: مسافت و جابجایی به علت تغییر مسیر برابر نیست و اندازه مسافت بیشتر از جابجایی است:
d|<L|

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.