جواب صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و تمرین صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۷ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۱-۷ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

نمودار شتاب – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. توضیح دهید چگونه هر یک از نمودارهای سرعت – زمان شکل‌های الف، ب و پ می‌تواند متناظر با این نمودار شتاب – زمان باشد.

صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب: در تمام شکل های الف، ب و پ دربازه صفر تا t۱ سرعت ثابت است و شتاب صفر است.
در تمام شکل های الف، ب و پ دربازه t۱ تاt۲ سرعت با زمان تغییر می کند و شیب خط منفی می باشد و شتاب منفی است.
در تمام شکل ها الف، ب و پ دربازه t۲ تا t۳ سرعت ثابت است و شتاب صفر است.

جواب تمرین ۱-۱۰ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

آهویی در مسیری مستقیم در امتداد محور x می‌دود. نمودار سرعت – زمان آهو در بازه زمانی صفر تا ۱۲/۰s مطابق شکل است. در این بازه زمانی؛
 الف) مسافت کل پیموده شده توسط آهو را به دست آورید.
جواب: جهت حرکت تغییر نکرده لذا مسافت و جابجایی برابر استجواب تمرین ۱-۱۰ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) جابه جایی آهو را پیدا کنید.جواب تمرین ۱-۱۰ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی جواب تمرین ۱-۱۰ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) نمودار شتاب – زمان آهو را رسم کنید.جواب تمرین ۱-۱۰ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

 

جواب تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل مقابل نمودار شتاب – زمان یک ماشین اسباب بازی را نشان می‌دهد که در امتداد محور x حرکت می‌کند. با فرض x۰=۰ و v۰=۰، در بازه زمانی صفر تا ۲۵/۰s،

صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) نمودارهای سرعت – زمان و مکان – زمان این ماشین را رسم کنید.
جواب:

جواب تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) با توجه به نمودار سرعت – زمان، مشخص کنید در کدام یک از بازه‌های زمانی، حرکت ماشین تندشونده، کُندشونده یا با سرعت ثابت است. جواب:
جواب تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) شتاب متوسط ماشین را پیدا کنید.
جواب: با کمک نمودار t-v می توان بدست آورد. جواب تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

ت) جابه جایی ماشین را پیدا کنید.
جواب: با کمک نمودار t-x می توان بدست آورد. جواب تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.