جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

/  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی / پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۱ صفحه ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

۱-۱ شناخت حرکت
۱- با توجه به داده‌های نقشه شکل زیر، جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی
الف) تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید.
جواب: جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟
جواب: سرعت متوسط یک کمیت برداری است و تابع مسیر حرکت نیست. در صورتیکه تندی متوسط یک کمیت اسکالر و یا نرده ای است و به مسیر طی شده توسط متحرک بستگی دارد.
پ) در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشد؟
جواب:  اندازه سرعت متوسط و تندی متوسط با هم برابر است که اندازه جابجایی تقریبآ با مسافت طی شده برابر باشد اگر در شکل مسیر طی شده قوس کمتری داشته باشد، تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط تقریبا با هم برابرند .


۲- متحرکی مطابق شکل در لحظه t۱ در نقطه A، در لحظه t۲ در نقطه B و در لحظه t۳ در نقطه C قرار دارد.

جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) بردارهای مکان متحرک را در هر یک از این لحظه‌ها روی محورx رسم کنید و برحسب بردار یکه بنویسید. جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) بردار جابه جایی متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی t۱ , t۲ تا t۳ و t۱ تا t۳ به دست آورید.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی


۳- در شکل زیر نمودار سرعت – زمان سه متحرک نشان داده شده است.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی
الف) شتاب سه متحرک را به طور کیفی با یکدیگر مقایسه کنید.
جواب: شیب خط متحرک C بیشتر از شیب خط متحرک A و شیب خط متحرک B موازی با محور زمان است.
در نتیجه:
aC>aA>aB

ب) شتاب هر متحرک را به دست آورید.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) در بازه زمانی ۰s تا ۱۰sجابه جایی این سه متحرک را پیدا کنید.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

 


۴- شکل زیر نمودار سرعت – زمان متحرکی را که در امتداد محور x حرکت می‌کند در مدت ۲۸ ثانیه نشان می‌دهد. جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) شتاب در هر یک از مرحله های AB، BC و CD چقدر است؟  جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضیب) شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۲۸ ثانیه چقدر است؟جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضیپ) جابه جایی متحرک را در این بازه زمانی پیدا کنید.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی


۵- نمودار سرعت – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) نمودار شتاب – زمان این متحرک را رسم کنید.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی
ب) اگر x۰=−۱۰m باشد نمودار مکان – زمان متحرک را رسم کنید.  جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی


۶- شکل زیر نمودار مکان – زمان حرکت یک دونده دوی نیمه استقامت را در امتداد یک خط راست نشان می‌دهد.جواب صفحه ۲۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۲۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) در کدام بازه زمانی دونده سریع تر دویده است؟
در بازهٔ زمانی t۱=۰s تا t۲=۲۵۰s، زیرا شیب نمودار مکان – زمان بیشتر از بازه‌های دیگر است.

ب) در کدام بازه زمانی، دونده ایستاده است؟
در بازه زمانی  t۲=۲۵۰s تا t۳=۵۰۰s، دونده ایستاده زیرا: جواب صفحه ۲۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) سرعت دونده را در بازه زمانی ۰s تا ۲۵۰s حساب کنید.جواب صفحه ۲۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

ت) سرعت دونده را در بازه زمانی ۵۰۰s تا ۱۰۰۰s حساب کنید.جواب صفحه ۲۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

ث) سرعت متوسط دونده را در بازه زمانی ۰s تا ۱۰۰۰s حساب کنید.    جواب صفحه ۲۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

بقیه سوالات به زودی…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.