جواب صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۲-۱ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۱ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

در شکل روبه رو یک کشتی در حال حرکت را می‌بینید که نیروهای وارد بر آن متوازن‌اند. کدام نیروها اثر یکدیگر را خنثی کرده‌اند؟
جواب: نیروی شناوری و نیروی وزن اثر یکدیگر را خنثی می کنند.
نیروی پیشران و نیروی مقاومت اثر یکدیگر را خنثی می کنند.

جواب پرسش ۲-۲ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۲ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

در فیلمی علمی تخیلی، موتور یک کشتی فضایی که در فضای تهی خارج از جو زمین و دور از هر سیاره و خورشید در حرکت است، از کار می‌افتد. در نتیجه حرکت کشتی فضایی کُند می‌شود و می‌ایستد. آیا امکان وقوع چنین رویدادی وجود دارد؟ توضیح دهید.
جواب: خیر ـ بر طبق قانون اول نیوتن، وقتی برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد. جسم در حال حرکت با سرعت ثابت، حرکت خود را حفظ می کند.

جواب فعالیت ۲-۱ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۱ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

درباره آزمایش ذهنی گالیله تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.
جواب: گالیله طبق شکل های مقابل گوی‌ها را در ارتفاع معینی روی سطح شیب‌دار صافی قرار داد و آنها را رها کرد تا به پایین بلغزند و از سطح شیب دار روبه‌رویی بالا روند. او تا حد امکان سطوح تماس را صاف و صیقلی کرد. وی دریافت که گوی تا نزدیکی همان ارتفاع روی سطح شیب‌دار مقابل بالا می رود. وی استدلال کرد اگر بتوان از اصطکاک صرف نظر کرد جسم روی سطح شیب‌دار دوم تا همان ارتفاع اولیه بالا می‌رود. حال اگر شیب سطح دار دوم صفر شود، یعنی سطح افقی باشد، جسم باید برای همیشه روی آن با سرعت ثابت حرکت کند. گالیله از این آزمایش عملی ذهنی نتیجه گرفت که برای حرکت یکنواخت جسم روی خط راست نیازی به وارد کردن نیرو به جسم نیست. جواب فعالیت ۲-۱ صفحه ۳۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.