جواب پرسش صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۳ صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۳ صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۲-۳ صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۳ صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) چرا حرکت سریع مقوا در شکل الف، سبب افتادن سکه در لیوان می‌شود؟
بر طبق قانون اول نیوتن، جسم تمایل دارد وضعیت سکون خود را حفظ نماید. که با حرکت سریع مقوا، سکه به داخل لیوان می افتد.
ب) چرا در شکل ب، اگر به آرامی نیروی وارد بر گوی سنگین را زیاد کنیم نخ بالای گوی پاره می‌شود، اما اگر ناگهان نخ را بکشیم، نخ پایین آن پاره می‌‌شود؟
هنگامی که به آرامی بکشم، نیرو انتقال می یابد و نخ از قسمت بالای گوی جدا می گردد. در کشش سریع، لختی جرم گلوله سبب می شود که در بازه زمانی کوتاه فرصت انتقال ضربه به نخ بالایی وجود ندارد. در نتیجه نخ پایین پاره می شود.

جواب پرسش ۲-۴ صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

در شکل‌های زیر، قطعه یخ‌ها روی یک سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارند. استنباط خود را از این شکل‌ها بیان کنید.
در سه شکل سمت راست:
با ثابت ماندن اندازه جرم جسم و با افزایش نیرو، مقدار شتاب جسم افزایش می یابد.
در شکل های سمت چپ:
با ثابت ماندن اندازه نیرو و افزایش جرم جسم، مقدار شتاب جسم کاهش می یابد.

جواب پرسش ۲-۴ صفحه ۳۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.