جواب پرسش صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۵ صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۵ صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۲-۵ صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۵ صفحه ۳۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

شخصی در حال هل دادن جعبه‌ای سنگین روی سطح افقی است و این جعبه در جهت این نیرو حرکت می‌کند. با توجه به آنکه نیرویی که شخص به جعبه وارد می‌کند با نیرویی که جعبه به شخص وارد می‌کند هم اندازه است، توضیح دهید چگونه جعبه حرکت می‌کند؟
هنگامیکه نیروی افقی که شخص به جعبه وارد می کند بیشتر از نیروی افقی که زمین به جعبه وارد کند، باشد. جعبه حرکت می کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.