جواب تمرین صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

همانند شکل، جعبه‌ای به جرم ۴/۰kg روی میزی افقی قرار دارد. نیروی عمودی سطح را در حالت‌های نشان داده شده به دست آورید.جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۸ فیزیک دوازدهم ریاضیجواب با توضیحات:
در شکل (الف) دو نیرو به جسم اثر می‌کنند. بنابراین داریم:

$$ {{a}_{y}}=۰\Rightarrow {{F}_{N}}=mg\Rightarrow {{F}_{N}}=۴\times ۹/۸=۳۹/۲N $$

در شکل (ب) دو نیرو به سمت پائین و یک نیرو به سمت بالا داریم، بنابراین:

$$ {{a}_{y}}=۰\Rightarrow {{F}_{N}}-۲۰-mg=۰\Rightarrow {{F}_{N}}=۲۰+mg=۲۰+۴\times ۹/۸\Rightarrow {{F}_{N}}=۵۹/۲N $$

در شکل (پ) دو نیرو به سمت بالا و یک نیرو به سمت پائین به جسم اثر می‌کند، بنابراین:

$$ {{a}_{y}}=۰\Rightarrow {{F}_{N}}+۲۰-mg=۰\Rightarrow {{F}_{N}}=mg-۲۰=۳۹/۲-۲۰\Rightarrow {{F}_{N}}=۱۹/۲N $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.