جواب پرسش صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی
/  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

در مثال ۲-۶، در هر یک از حالت‌های زیر، عددی را که ترازوی فنری نشان می‌دهد با وزن شخص مقایسه کنید.
الف) آسانسور به طرف بالا شروع به حرکت کند.

جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضیدر این حالت ترازو، عددی بزرگ تر از اندازه ی وزن را نشان می دهد.


ب) آسانسور به طرف پایین شروع به حرکت کند.
جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضیدر این حالت ترازو، عددی کوچکتری از اندازه ی وزن را نشان می دهد.


پ) آسانسور در حالی که به طرف بالا حرکت می‌کند، متوقف شود.
جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضیدر این حالت ترازو، عددی کوچکتری از اندازه ی وزن را نشان می دهد.


ت) آسانسور در حالی که به طرف پایین حرکت می‌کند، متوقف شود.جواب پرسش ۲-۶ صفحه ۳۹ فیزیک دوازدهم ریاضی  در این حالت ترازو، عددی بیشتر از اندازه ی وزن را نشان می دهد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.