جواب پرسش صفحه ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۲ صفحه ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۲ صفحه ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۱-۲ صفحه ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۱ صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

در چه صورت اندازه سرعت متوسط یک متحرک با تندی متوسط آن برابر است؟ برای پاسخ خود می‌توانید به شکل‌هایپرسش ۱-۱ نیز توجه کنید.
جواب: با توجه به دو رابطه تندی متوسط $$ s_{av}=\dfrac{L}{ \Delta t} $$ و سرعت متوسط  $$ {\to \atop V} _{av}=\dfrac{d}{ \Delta t} $$ زمانی با هم برابر خواهند بود که متحرک بر روی خط راست حرکت کند دارای اندازه بردار جابجایی و مسافت برابر باشد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.