جواب پرسش صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۷ صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۷ صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۲-۷ صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۷ صفحه ۴۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) بر اساس قانون سوم نیوتون و آنچه از اصطکاک آموختید، توضیح دهید راه رفتن با شروع از حالت سکون چگونه انجام می‌شود؟
جواب: وقتی ما شروع به حرکت می کنیم. پاهایمان نیروی به سمت عقب وارد می کند. طبق قانون سوم نیوتن، نیروی هم اندازه و در خلاف جهت بر آن وارد می شود که اصطکاک نام دارد و سبب می شود که به سمت جلو حرکت کنیم.

ب) چرا راه رفتن روی یک سطح سُر مانند سطح یخ به سختی ممکن است؟
جواب: زیرا ناهمواری ها کم تر می باشد که در نتیجه اصطکاک بین فرد و زمین کم شده و سبب سرخوردن می شود و راه رفتن دشوار می گردد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.