جواب صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

اگر در شکل ۲-۱۲، جرم جسم ۴/۰kg و بزرگی نیروها F۱=۴/۰N، F۲=۸/۰N و F۳=۱۶/۰N باشد،
الف) بزرگی نیروهای اصطکاک ایستایی در هر حالت چقدر است؟ جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی
ب) ضریب اصطکاک ایستایی را پیدا کنید. جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

آزمایش ۲-۱ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی بین دو جسم 
آزمایش ۲-۱ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی
وسایل لازم: نیروسنج، قطعه چوبی به شکل مکعب مستطیل با وجوه یکنواخت، ترازو، خط کش
شرح آزمایش:
۱- مکعب چوبی را از طرف وجه بزرگ آن، روی سطح افقی میز قرار دهید.
۲- نیروسنج را مانند شکل به مکعب چوبی وصل کنید و سر دیگر نیروسنج را با دست بگیرید و به طور افقی بکشید.
۳- نیروی دستتان را به آرامی افزایش دهید تا جایی که مکعب چوبی در آستانه لغزیدن قرار گیرد. در این حالت عددی را که نیروسنج نشان می‌دهد، در جدول یادداشت کنید (برای اینکه دقت شما افزایش یابد لازم است آزمایش را چند بار تکرار کنید).
۴- اکنون مکعب چوبی را از طرف وجه کوچک‌تر روی سطح قرار دهید و مراحل ۲ و ۳ را تکرار کنید.
۵- با اندازه گیری جرم مکعب چوبی و استفاده از رابطه ۲-۴ مقدار μs را در هر آزمایش محاسبه و در جدول یادداشت کنید.

شمارۀ  مساحت سطح تماس قطعه با میز وزن قطعه : ۱۲N
عددی که نیروسنج نشان می دهد  μs
۱ ۱۵۰cm۲ ۷/۱N ۰/۵۹
۲ ۵۰cm۲ ۷/۲N ۰/۶

همراه با اعضای گروه خود، نتیجه‌های به دست آمده را تفسیر کنید.
جواب: ضریب اصطکاک ایستایی تغییر نمی کند. زیرا ضریب اصطکاک به اندازه ی مساحت سطح تماس جسم بستگی ندارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.