جواب فعالیت صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۲ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۲ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۲-۲ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد fs,max متناسب با FN است.
جواب: یک جعبه را روی سطح افقی قرار داده و با یک نیرو سنج آن را می کشیم تا لحظه ایی که احساس کنیم آماده حرکت است در این حالت نیرو سنج نیروی اصطکاک در آستانه حرکت را نشان می دهد . همین کار را با دو جعبه روی هم انجام می دهیم می بینیم عددی که نیرو سنج نشان میدهد دو برابر قبل شده است . چون نیروی وزن دو برابر شده پس نیروی عمودی سطح هم دوبرابر شده و نیروی اصطکاک هم دوبرابر می شود نتیجه نیروی اصطکاک با نیروی عمودی سطح متناسب استجواب فعالیت ۲-۲ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۳ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

آزمایش ۲-۱ صفحه ۴۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:
الف) نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید و با استفاده از آن μk را به دست آورید.
جواب: ابتدا یک جسم با جرم معین را روی سطح افقی قرار داده و با یک نیرو سنج با سرعت ثابت می کشیم در این حالت چون شتاب حرکت صفر است پس نیروی نیرو سنج با نیروی اصطکاک جنبشی برابر است و از طرفی جسم روی سطح افقی است پس وزن جسم هم با نیروی عمودی سطح برابر است در نتیجه با داشتن نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک طبق رابطه نیروی اصطکاک جنبشی می توان ضریب اصطکاک جنبشی را پیدا کردجواب فعالیت ۲-۳ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) بستگی یا عدم بستگی نیروی اصطکاک جنبشی به مساحت سطح تماس دو جسم را تحقیق کنید.
جواب: یک جعبه مکعب مستطیل شکل را توسط نیرو سنج روی وجه های مختلف روی سطح افقی با سرعت ثابت می کشیم خواهیم دید نیرو سنج عدد یکسانی نشان خواهد داد که دلیل بر عدم بستگی نیروی اصطکاک به سطح تماس است  جواب فعالیت ۲-۳ صفحه ۴۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.