جواب صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین , فعالیت صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۵ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۵ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۵ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

در مثال قبل اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین جعبه و زمین ۰/۶۰۰ و جسم در ابتدا ساکن باشد، حداقل نیروی افقی لازم برای به حرکت درآوردن جعبه چقدر است؟جواب تمرین ۲-۵ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۴ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۴ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

تعدادی فنر متفاوت تهیه کنید.
الف) سختی آنها را مقایسه کنید.
تعدادی فنر با ضخامت های مختلف تهیه میکنیم. هر چه فنر انعطاف پذیر تر باشد. سختی (K) کوچکتر و برای فنر سفت (K) بیشتر است.

ب) با طراحی یک آزمایش، ثابت هر فنر را به دست آورید.

فنر را مطابق شکل (۱) به سقف آویزان می کنیم و سپس به انتهای آن، وزنه‌ای با جرم مشخص آویزان می‌نمایم. در حالت تعادل، به کمک خطکش، تغییرات طول فنر را اندازه می گیریم.جواب فعالیت ۲-۴ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی
با توجه به این مطلب که، نیروی که از طرف فنر به وزنه وارد می شود با نیروی که از طرف زمین به جسم وارد می شود برابر است. خواهیم داشت.جواب فعالیت ۲-۴ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضیسپس در چندین نوبت فنرهای مختلف را مطابق شکل آزمایش کرده و هر بار با توجه به رابطهجواب فعالیت ۲-۴ صفحه ۴۳ فیزیک دوازدهم ریاضی مقدار K را بدست می آوریم.
همچنین می توان آزمایش را با جرم های مختلف تکرار کرد، و k های مختلفی را بدست آورد. از اعداد بدست آمده میانگین گرفته و عدد دقیقتری برای k بدست آورد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.