جواب تمرین صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۶ صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۶ صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۶ صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۶ صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

کارگری یک سطل محتوی مصالح به جرم ۱۶/۰kg را با طناب سبکی به طرف بالا می‌کشد. اگر شتاب رو به بالای سطل ۱/۲m/s۲ باشد، نیروی کشش طناب چقدر است؟

جواب تمرین ۲-۶ صفحه ۴۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.