جواب تمرین صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۷ صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۷ صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۷ صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۷ صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

نشان دهید بین اندازه تکانه (p) و انرژی جنبشی (K) جسمی به جرم m، رابطه $$ k=\dfrac{p^۲}{۲m} $$ بر قرار است.جواب تمرین ۲-۷ صفحه ۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.