جواب پرسش صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۸ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۸ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۲-۸ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۸ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

چرا در حرکت دایره‌ای یکنواخت، ذره در باز‌ه‌های زمانی برابر، مسافت‌های یکسانی را طی می‌کند؟
زیرا در حرکت دایره ای یکنواخت، تندی متحرک در بازه های زمانی برابر، ثابت است. پس مسافت های یکسانی را طی می کند.

جواب پرسش ۲-۹ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۹ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

دوره عقربه ثانیه شمار، دقیقه شمار و ساعت شمار یک ساعت عقربه‌ای چیست؟
جواب ۱: جواب پرسش ۲-۹ صفحه ۴۹ فیزیک دوازدهم ریاضیجواب ۲ (با توضیحات):
دوره ثانیه شمار برابر ۶۰ ثانیه است
دوره دقیقه شمار برابر ۶۰ دقیقه یعنی ۳۶۰۰ ثانیه است
دوره ساعت شمار برابر ۱۲ ساعت یعنی ۱۲×۳۶۰۰ برابر ۴۳۲۰۰ ثانیه است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.