جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱ صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱ صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۱-۱ صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جدول زیر را کامل کنید. فرض کنید هر چهار متحرک در مدت زمان ۴/۰s فاصله بین مکان آغازین و مکان پایانی را طی می‌کنند.
پاسخ جدول: جواب تمرین ۱-۱ صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

پاسخ جدول با حل:

جواب تمرین ۱-۱ صفحه ۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.