جواب تمرین و پرسش صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و پرسش صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۸ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و پرسش صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۸ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۸ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۸ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

مسافتی را که هر یک از افراد در مثال بالا در مدت ۳/۰m طی کرده‌اند محاسبه کنید.
جواب به روش اول:

جواب تمرین ۲-۸ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی


جواب به روش دوم:جواب تمرین ۲-۸ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۱۰ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۱۰ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

نشان دهید در حرکت دایره‌ای یکنواخت، شتاب مرکزگرا از رابطه $$ ac=\dfrac{۴π^۲r}{T^۲} $$ نیز به دست می‌آید که در آن T و r به ترتیب دوره تناوب و شعاع دایره است. جواب پرسش ۲-۱۰ صفحه ۵۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.