جواب تمرین صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۹ صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۹ صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۹ صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۹ صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو مسیر حرکت سورتمه‌ای را در مسابقه المپیک زمستانی نشان می‌دهد. سورتمه روی یک سطح افقی در حال حرکت است. اگر تندی حرکت سورتمه در کل مسیر ۳۴m/s باشد، شتاب مرکزگرای آن را در هر یک از پیچ‌ها به دست آورید.جواب تمرین ۲-۹ صفحه ۵۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.