جواب تمرین صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۰ صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۰ صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۱۰ صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۰ صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

خودرویی به جرم ۱۵۰۰kg را در نظر بگیرید که می‌خواهد در یک پیچ مسطح افقی به شعاع ۵۰/۰m بدون آنکه بلغزد، دور بزند. اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین لاستیک و سطح جاده ۱/۰۱/۰ باشد، حداکثر تندی خودرو چقدر می‌تواند باشد؟ (راهنمایی: با اینکه خودرو می‌خواهد یک چهارم دایره را طی کند، می‌توانیم خودرو را به صورت یک ذره در نظر بگیریم که در یک چهارم دایره، حرکت دایره‌ای یکنواخت دارد. در راستای عمود بر سطح، نیروی وزن و نیروی عمودی سطح بر خودرو وارد می‌شود و نیروی اصطکاک ایستایی که عمود بر راستای حرکت است، مانع از لغزش خودرو شده و به طرف مرکز پیچ، بر خودرو وارد می‌شود. این نیرو شتاب مرکزگرای لازم را برای دور زدن تأمین می‌کند.)جواب تمرین ۲-۱۰ صفحه ۵۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.