جواب فعالیت صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

ثابت گرانشی G را اولین بار هنری کاوندیش در سال ۱۷۹۸ اندازه گیری کرد. در مورد روش اندازه گیری G توسط هنری کاوندیش تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
ثابت جهانی G نخستین بار توسط هاندری کاوندیش دانشمند انگلیسی با یک آزمایش بسیار دقیق به دست آمد. او با استفاده از ابزاری به نام ترازوی پیچشی، توانست به دقت، ثابت جهانی اندازه‌گیری کند.
ترازوی کاوندیش از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

  1.  دو گلوله به جرم m که به انتهای دو میله سبکی متصل می‌شوند. این میله دمبل صلبی است که محورش افقی است و توسط یک رشته نازک قائم از سقف آویزان است. (سقف آزمایشگاه کاوندیش بسیار بلند بود)
  2.  دو گلوله بزرگ به جرم M که هر یک در نزدیکی دو گلوله به جرم m قرار می‌گیرند. این دو گلوله نیز مطابق شکل بر روی یک میله افقی قرار می‌گیرند و میله بر روی یک تکیه گاه قرار دارد. (دو گلوله فلزی بزرگ، سنگین و سربی هستند)
  3.  آینه کوچکی که بر روی رشته نازک و کمی بالاتر از دمبل قرار دارد.
    از طریق یک چشمه نور بر این آینه نور تابیده می‌شود. نور منعکس شده از آینه بر روی یک مقیاس شیشه‌ای می‌افتد و به این وسیله میزان انحراف میله (یا زاویه چرخش) آن قابل اندازه‌گیری است.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.