جواب صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت و تمرین و پرسش صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

مدار همگام با زمین و ماهواره‌های مخابراتی: از دیدگاه مخابراتی، باقی ماندن ماهواره در یک محل نسبت به مکانی در روی زمین (مثلاً بالای ایران) امتیاز محسوب می‌شود. این در صورتی رخ می‌دهد که دوره گردش ماهواره به دور زمین با مدت زمان یک دور چرخش زمین به دور خودش، یعنی ۲۴/۰h یکسان باشد.
الف) در چه فاصله‌ای از زمین می‌توان این مدار همگام با زمین را یافت؟جواب تمرین ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی ب) تندی مداری این ماهواره چقدر است؟

جواب تمرین ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

نشان دهید مربع دوره گردش ماهواره‌ها به دور زمین متناسب با مکعب فاصله ماهواره از مرکز زمین است.جواب پرسش ۲-۱۱ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۲ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۲ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

نشان دهید شتاب گرانشی روی زمین برابر است با:
$$ g=G\dfrac{M_e}{R^۲_e} $$

جواب تمرین ۲-۱۲ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۳ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱۳ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

تلسکوپ فضایی هابل با تندی ۷۵۶۰m/s گرد زمین می‌چرخد.
الف) فاصله این تلسکوپ از سطح زمین چند کیلومتر است؟ جواب تمرین ۲-۱۳ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) وزن این تلسکوپ در این ارتفاع چند برابر وزن آن روی زمین است؟ جواب تمرین ۲-۱۳ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) دوره تناوب این تلسکوپ را پیدا کنید. (Re=۶۳۸۰km) جواب تمرین ۲-۱۳ صفحه ۵۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.