جواب تمرینات آخر فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرینات آخر فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۵۷، ۵۸، ۵۹ و ۶۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۵۷، ۵۸، ۵۹ و ۶۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

/  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۲ صفحه ۵۷، ۵۸، ۵۹ و ۶۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی


۱-۲ و ۲-۲ قوانین حرکت نیوتون و معرفی برخی از نیروهای خاص
۱- سیبی را در نظر بگیرید که به شاخه درختی آویزان است و سپس از درخت جدا می‌شود.
جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

کنش واکنش
نیروی که از طرف زمین به سیب وارد می شود. نیروی که از طرف سیب به زمین وارد می شود.
نیروی که از طرف شاخه به سیب وارد می شود. نیروی که از طرف سیب به شاخه وارد می شود.

ب) در هر حالت واکنش این نیروها بر چه اجسامی وارد می‌شود؟
جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

کنش واکنش
نیروی که از طرف زمین به سیب وارد می شود. نیروی که از طرف سیب به زمین وارد می شود.
نیروی که از طرف هوا به سیب وارد می شود. نیروی که از طرف سیب به هوا وارد می شود.

۲- دانش آموزی به جرم ۵۰/۰kg روی یک ترازوی فنری در آسانسور ایستاده است. در هر یک از حالت‌های زیر این ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟ (g=۹/۸۰N/kg)

جواب بدون توضیحات: جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی
الف) آسانسور ساکن است.

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) آسانسور با سرعت ثابت حرکت می‌کند.جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

پ) آسانسور با شتاب ۱/۲m/s۲ به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند.

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

ت) آسانسور با شتاب ۱/۲m/s۲ به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند.

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

بزودی …

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.