جواب فعالیت و تمرین صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

نوسان نگار: نوسان نگار وسیله‌ای برای ثبت نوسان‌ها است. می‌خواهیم یک نوسان نگار ساده درست کنیم. به این منظور، یک وجه قطعه شیشه‌ای با طول و عرض تقریبی ۲۰cm و ۱۰cm را روی شعله شمعی بگیرید تا به خوبی دود اندود شود. سپس تیغه نوک تیزی را به نوک یکی از شاخه‌های دیاپازون کم بسامدی (در حدود ۱۰۰Hz) محکم بچسبانید. دیاپازون را به نوسان وادارید و آن را به سرعت روی شیشه دود اندود به حرکت در آورید، طوری که اثر نوک تیز تیغه روی سطح دود اندود بیفتد. روی شیشه، خط موج داری رسم می‌شود که به آن نوسان نگاشت گفته می‌شود.
جواب:
به علت وجود اصطکاک دامنه نوسان به مرور کاهش می‌یابد و اصطلاحاً حرکت آن میرا می‌شود و سرانجام متوقف می‌شود.

جواب تمرین ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

ذره‌ای در حال نوسان هماهنگ ساده با دوره تناوب T است. با فرض اینکه در t=۰s ذره در x=+A باشد، تعیین کنید در هر یک از لحظات زیر، آیا ذره در x=+A، x=-A یا در x=۰ خواهد بود؟
الف) t=۲/۰۰T،
ب) t=۳/۵۰T،
پ) t=۵/۲۵T،
(راهنمایی: برای پاسخ به این تمرین، ساده‌ تر آن است که چند دوره از یک نمودار کسینوسی را رسم کنید.)

جواب تمرین ۳-۱ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

 

جواب تمرین ۳-۲ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۲ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

در حرکت هماهنگ ساده، مکان x(t) باید پس از گذشت یک دوره تناوب برابر مقدار اولیه اش شود. یعنی اگرx(t) مکان در زمان دلخواه t باشد، آن گاه نوسانگر باید در زمان t+T دوباره به همان مکان بازگردد و بنابراین Acosωt=Acosω(t+T)⁡ بر این اساس نشان دهید ω=۲π/T.

جواب تمرین ۳-۲ صفحه ۶۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.