جواب فعالیت صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

آونگ‌های بارتون: یک آونگ با وزنه سنگین و تعدادی آونگ سبک با طول‌های متفاوت را مطابق شکل سوار کنید. آونگ‌ها روی نخی سوار شده‌اند که هر دو انتهای آن توسط گیره‌هایی به تخته آویز متصل شده است. به آونگ سنگین اصطلاحاً آونگ وادارند گفته می‌شود، زیرا به نوسان درآوردن این آونگ در صفحه عمود بر صفحه شکل، موجب تاب خوردن نخ آویز و در نتیجه به نوسان واداشتن سایر آونگ‌ها می‌شود. آونگ وادارنده را به نوسان در آورید و آنچه را مشاهده می‌کنید توضیح دهید.
جواب: آونگی که طول آن هم طول آونگ وادارنده است، با بیشترین دامنه نسبت به دیگر آونگ ها به تشدید (نوسان) در میآید. زیرا بسامد طبیعی این آونگ و آونگ وادارنده با  هم برابر است و درنتیجه پدیده تشدید رخ میدهد و با دامنه بیشتری نوسان میکند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.