جواب تمرین و پرسش صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب فعالیت صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

طول تعدادی آونگ ساده که از میله‌ای افقی آویزان‌اند، عبارت‌اند از جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی. فرض کنید میله دستخوش نوسان‌هایی افقی با بسامد زاویه‌ای در گسترجواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی بشود. کدام آونگ‌ها با دامنه بزرگ‌تری به نوسان در می‌آیند؟ (توجه کنید گرچه تشدید در بسامد مشخصی رخ می‌دهد، اما دامنه نوسان در نزدیک این بسامد همچنان بزرگ است).

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

در موارد فوق آونگ هایی که بسامد زاویهای آن ها در محدوده‌ی بسامد نوسانگر اصلی باشد، با دامنه‌ی بزرگتری نوسان میکنند.

جواب پرسش ۳-۲ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۲ صفحه ۶۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

در پی زمین لرزه عظیمی (به بزرگی ۸/۱ در مقیاس ریشتر) که در ساحل غربی مکزیک در سال ۱۹۸۵ اتفاق افتاد ساختمان‌های نیمه بلند فرو ریختند، ولی ساختمان‌های کوتاه‌تر و بلندتر پابرجا ماندند. علت این پدیده را توضیح دهید.
جواب: هر زلزله از تعداد زیادی نوسان های پشت سر هم با بسامد های متفاوت تشکیل شده است. امواج زلزله از کانون زمین لرزه به سطح زمین رسیده و با تغییر دامنه موج به امواج سطحی تبدیل شده که قدرت تخریبی زیادی دارد. در هر زلزله محدوده‌ای از فرکانس وجود دارد که در آن تعداد زیادتری نوسان وجود دارد. در این زمین لرزه، بسامد زلزله با بسامد ساختمان های نیمه بلند یکسان بوده و به همین دلیل پدیده ی تشدید در ساختمان های نیمه بلند اتفاق افتاد. اگر چه در ساختمانهای کوتاهتر و بلندتر، نوسان و لرزش داشت ولی تشدید اتفاق نیفتاد و به همین علت، تخریبی در آن ها صورت نگرفت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.