جواب پرسش صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۳ صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۳ صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۳-۳ صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۳ صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

همان طور که گفتیم یکی از ویژگی‌های موج پیش رونده انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر، در جهت انتشار موج است. با در نظر گرفتن یک تپ طولی در یک فنر بلندِ کشیده شده، این ویژگی را توضیح دهید.
جواب: با ایجاد یک تپ طولی در فنر، کشیدگی باعث وارد آمدن نیرو به بخش های مجاور میشود و در نتیجه در آن تغییر شکل بوجود آمده و شروع به حرکت و نوسان میکند. همچنین تغییر شکل فنر باعث ذخیره انرژی در فنر شده و حرکت فنر به معنی وجود انرژی جنبشی در بخش های مختلف فنر است

جواب پرسش ۳-۳ صفحه ۷۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.